m50855 - [V-PCC] duplicate_points_attribute_average_v1m50855 - [V-PCC] duplicate_points_attribute_average_v1

m50855 - [V-PCC] duplicate_points_attribute_average_v1
Contribution / Oct 2019